Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  
     
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
     
 
ประเภทธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ
 » ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 » หุ้นส่วนผู้จัดการ
 » บริษัทจำกัด
 » กรรมการ
 » บริษัทมหาชนจำกัด
 » กรรมการ
 » นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 » ผู้รับผิดชอบการดำเนินการในประเทศไทย
 » กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 » ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ
 » สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ
 » ผู้จัดการ
 » บุคคลธรรมดา,ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เทปเพลง ซีดี วิดีโอ
 » เจ้าของหรือผู้จัดการ
 
     
Current Pageid = 11