Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  การฝึกอบรม  
     
   » หัวข้อการฝึกอบรม รปภ. ตามมาตรฐานทั่วไป  
     
              • การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
            • การฝึกระเบียบแถว
            • การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
 
     
 
     
 
 
    
 
 
 
     
   » การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น
     
              • ด้านการป้องกันปราบปราม
            • ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า
            • การฝึกการตรวจค้น จับกุม
            • การฝึกการดับเพลิง
            • เข้ารับการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
            • งานบริการ
            • การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจราจร
            • การให้ความช่วยเหลือ
            • การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
            • งานประชาสัมพันธ์
            • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง
            • บอกทางหรือสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
            • สร้างความเข้าใจในกฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย
 
     
Current Pageid = 17