Website Banner
 
Service
 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
       »  การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
     
การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
   
 
          บริษัทฯ ได้จัดให้มีสายตรวจคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน...รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อทราบถึงปัญหา ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง
 
     
          » การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเมื่อเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใดมีความบกพร่องต่อหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
  
        » บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้เข้าประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้งหรือมากกว่านั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
  
        » บริษัทฯ มีการมีการพัฒนาบุคลากรในการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิง การอพยพหนีไฟอาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ตลอดเวลา
 
        » บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารและสายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบ/วัน
  
        » บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และขณะเดียวกันก็จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานและทรัพย์สินของท่านอีกส่วนหนึ่งด้วย
 
     
 
         
 
   
   
 
 
   
Current Pageid = 15